Viakracht coaching & training, gevestigd aan de Kleine Beemd 119, 5283 LS Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.viakracht.nl

Kleine Beemd  119

5283LS Boxtel

06 24289113

Persoonsgegevens 

Viakracht coaching  & training verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan hem verstrekt.

Viakracht Coaching  & Training verwerkt  de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IBAN gegevens van bank/giro

Doel verwerking persoonsgegevens
Viakracht coaching  & training verwerkt jouw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Contact met je onderhouden in het kader van de dienstverlening;
 • De uitvoering van de dienstverlening;
 • Het nakomen van een wettelijke plicht, waaronder bewaarplichten
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Viakracht  coaching & training, bijvoorbeeld in het kader van een klacht.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • Uitvoering van de overeenkomst.
 • Als je een dienst afneemt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dit nodig is in het kader van deze dienstverlening.
 • Verwerking van persoonsgegevens kan alleen op basis van jouw toestemming, die altijd in te trekken is. Intrekking heeft tot gevolg dat je niet langer gebruik kunt maken van de diensten.
 • Gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens kunnen verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het voldoen aan  wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Viakracht coaching & training bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij ze  verplicht is om dit te doen op grond van een wettelijke bewaarplicht. Viakracht coaching & training bewaart de persoonsgegevens tot 2 jaar na de beëindiging van het contact met de cliënt.

Persoonsgegevens delen met derden
Viakracht coaching & training verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met haar cliënt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt  het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken,  bezwaar te maken tegen de verwerking van ouwe persoonsgegevens door Viakracht coaching & training en  tenslotte het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Viakracht coaching & training van jou heeft,  in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@viakracht.nl.  Viakracht coaching & training streeft ernaar je verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen. Er kunnen wettelijke gronden zijn waarom hij niet, of niet volledig, aan je verzoek kan voldoen. Hij zal je hier dan over informeren.

Je  hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging  persoonsgegevens  

Viakracht coaching & traning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen Zij  maakt gebruik van een beveiligde laptop. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viakracht.nl